KURUMSAL

Alternatif Güvenlik

HAKKIMIZDA

Her işletmenin en büyük korkusu kötü sürprizlerle karşılaşmaktır. Özellikle konu can ve mal güvenliği ise...

İşte bu amaçla, 5188 sayılı yasa kapsamında tam bir “Özel Güvenlik ” hizmeti vermek için kurulan Alternatif Özel Güvenlik, farklı sektörlerde faaliyet gösteren tesislere huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Bu kapsamda; hizmet verdiği tesislerde “kapı-kasa-kantar” üçlemesini özel güvenlik hizmetlerinin merkezine yerleştirerek “gözünüz arkada kalmasın” sloganıyla iş ortaklarının karşısına çıkmaktadır.

Sektöründe uzmanlaşmış kadrosunu yüksek nitelikli çalışanlar ile oluşturmuş, güncel ve teknolojik yenilikleri takip ederek çalışma hayatına uyarlayan Alternatif Özel Güvenlik, başta depo ve endüstriyel tesisler olmak üzere güvenlik sektöründe 6 farklı alanda özel güvenlik hizmeti sunmaktadır.

 • Alternatif Güvenlik

  VİZYON

  Hizmet verdiğimiz alanlarda etkin ve verimli çözümler üretmek için teknolojik yenilikleri sürekli takip etmek. Müşteri beklentilerinin üzerinde çözüm odaklı hizmet sunmak, nitelikli insan gücü, dinamik ve kurumsal yapımız ile öncü olmak.

 • Alternatif Güvenlik

  MİSYON

  Farklı müşterilerimiz için onların ihtiyaç ve beklentilerine uygun çözümler üreterek rekabet avantajı sağlamalarına katkıda bulunmak.

Alternatif Güvenlik

DEĞERLERİMİZ

 • Kaliteli Hizmet

 • Sürekli Gelişim

 • Sorumluluk Bilinci

 • Adil Yönetim

 • Ekip Çalışması

 • Müşteri Memnuniyeti

 • İnsan Odaklı Olmak

 • Dürüstlük ve Samimiyet

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Alternatif Özel Güvenlik A.Ş. ("Şirket") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Şirketimiz bağlı şirketlerimiz, partner veya tedarikçi firmalar tarafından veya internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde saklanarak işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu hükümlerinde belirtilen güvenlik faaliyetlerini yerine getirirken üçüncü kişi tedarikçi ve müşteri firmalarla anlaşmalar yapmaktadır. Dolayısıyla, tarafınıza ait gerekli kişisel verileri, üçüncü kişi, tedarikçi ve müşteri firmaları ile paylaşmaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında veri işlenmesine izin verilenler ve Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi amacı ile diğer kişi ve kuruluşlarla KVK Kanunu'nda belirtilen şekilde saklayıp işleyebilecektir

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; başvuru formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını K.çamlıca mh. K.çamlıca cd. No:23 Üsküdar/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Alternatif Özel Güvenlik Hizmetleri'ni tanıtan videomuza buradan ulaşabilirsiniz.

SERTİFİKALARIMIZ